Bizde İNDİRİM Bitmedi!!! DÜĞÜN PAKETLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLA...
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında aydınlatma metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

DOĞRUCAN MOB.UĞUR DAY TÜK MAL VE REKLAMCILIK HİZM TİC LTD ŞTİ ana marka ismi olan  " ŞİRKET " olarak anılacaktır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır.

ŞİRKET olarak; tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla, mal satışı sırasında alınan bilgiler, iletişime geçilebilmesi için bırakılan kontak bilgileri, e-bültene kayıt olma sırasında paylaşılan bilgiler (ad soyadı, kurum adı, e-posta adresi, telefon numarası vb.) ile  kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda ŞİRKET tarafından toplanmakta, kullanmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin kullanılması ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,  verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, ŞİRKET’ in ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb hususların takibi amacıyla,

 

İnsan kaynakları, finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması amacıyla, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz ŞİRKET ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında,

 

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme, İcra daireleri ve Savcılıklar ’a bildirim zorunluluğu ve ŞİRKET ’in hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK ’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ:

 

Kişisel verileriniz; ŞİRKET ’in ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve bununla sınırlı olmak üzere;

Grup şirketleri,  iştirakler, tedarikçiler, şirket hissedarlarımız, şirketimiz avukatlarıyla, bağımsız denetçilerle, danışmanlarla, bankalarla, arşivleme ve faturalama şirketleriyle, şirketimizin çalıştığı sigorta şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışındaki İş Ortakları ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

 

Kişisel verileriniz, ŞİRKET olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve  ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

A - KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ:

 

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile ŞİRKET ’e aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı KVKK ’nun 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

B - İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ:

 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, A bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini ŞİRKET ’e  bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,

kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. KVKK Başvuru formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Kategoriler

Kayıt Sil

Kayıt silinecek onaylıyor musunuz ?

Sepete Ekle

Sepet

Yükleniyor...

Adres Ekle

Sepet

Sepetinizdeki tüm ürünler silinecek onaylıyor musunuz ?